ட்ராபிக்மோன்சன் தளத்தை போல சற்று மாறுபட்ட புதிய தளம் shareadzclub

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
தமிழன்/GOLDEN தமிழன்/GOLDEN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ட்ராபிக்மோன்சன் தளத்தை போல சற்று மாறுபட்ட புதிய தளம் shareadzclub

TRFFICMOSOON தளத்தை போல இதில் தினமும் $0.06 மதிப்பு உள்ள விளம்பரங்கள் கிடைகின்றன ரெபரல்களுக்கு 10% வரை கமிஷன் தருகிறது இந்ததளம் 7 ஆம் தேதிமுதல் முழுமையாக Launch ஆகிறது இந்த தளத்தில் இணைந்த உடன் $.0.06 மதிப்பு உள்ள நான்கு விளம்பரங்கள் வெறும் ஒரு நிமிடம் பார்த்தாலே கிடைக்கிறது தற்போது இந்த தளத்தில் இணைந்துகொள்ளுங்கள் தளம் முழுமையாக செயல்படும் போதுதான் மற்ற விவரங்கள் தெரியவரும்( தளத்தில் இணைய கிழே இருக்கும் பேனரை சொடுக்கவும் )