புதிய ptc தளம் தினம்=$0.079 வருமானம்..

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Sadhiq9042/GOLDEN Sadhiq9042/GOLDEN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

புதிய ptc தளம் தினம்=$0.079 வருமானம்..

PAIDWEBS
புதியதாக வந்திற்கும் இந்த தளம் தினம் fix-ads=$0.01x7=$0.07 micro-ads=$0.001x9=$0.009 தருகிறார்கள்
இதில் மினிமம் பேஅவுட்=$2
முதலில் இனையும் 500 நபர்களுக்கு 1-வருடம் golden membership மற்றும் ac-bal=$0.10 p-bal=$75 இலவசம்
தாமதிக்காமல் இனைந்த்து அதிக வருமானம் பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி..
கீழ் உள்ள பேனரை சொடுகி இனைந்த்து கொள்ளுங்கள்..