ஆரம்பித்து ஒரே நாளில் $2500 டாலர்கள் வழங்கிய தளம் advertzer

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
தமிழன்/GOLDEN தமிழன்/GOLDEN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ஆரம்பித்து ஒரே நாளில் $2500 டாலர்கள் வழங்கிய தளம் advertzer

PAIDVERTS தளத்திற்கு மாற்றாக வந்து உள்ள advertzer தளம் நேற்று முதல் முழுமையாக செய்யல் படுகிறது PAIDVERTS தளத்தில் வேலை செய்யும் நேரத்தை விட இதில் மிக குறைவு அதைவிட மிக சுலபமாக வேலை செய்யலாம் ( பஜ்ஜி சூடாக இருக்கும்போதே எடுத்து சாப்பிட்டு விடவும் ) Advertzer