ஆகஸ்டு 2013:ஆன்லைன் ஜாப்பில் மாதம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய்:ஆதாரங்கள்.

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
ALLINALL/ADMIN ALLINALL/ADMIN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ஆகஸ்டு 2013:ஆன்லைன் ஜாப்பில் மாதம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய்:ஆதாரங்கள்.

Old Blog Link http://www.allinallonlinejobs.com/2013/08/blog-post_19.html

இது இந்த மாதத்திற்கான .சுமார் 80$ ( 80 60)= 4800 ரூபாய்.

பணியின் சிறப்பு:‍

1.   தினமும் 1 முதல் 2 மணி நேரம்.

2.   உங்களுக்கு வசதியான நேரங்கள்.

3.    வருமானம் உங்கள் திறமைக்கேற்ப‌

4.இல்லத்தரசிகள்,கல்லூரி மாணவர்கள்,மாற்றுத் திறனாளிகள்,அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அனைவருக்கும் ஏற்ற பகுதி நேர வேலை.Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program