10-நிமிடத்திற்க்கு ஒருமுறை 1200-சத்தோசி(btc) தரும்=Btc-Goldmine

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Sadhiq9042/GOLDEN Sadhiq9042/GOLDEN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

10-நிமிடத்திற்க்கு ஒருமுறை 1200-சத்தோசி(btc) தரும்=Btc-Goldmine

பத்து நிமிடத்திற்க்கு ஒருமுறை 1200 சத்தோசி தரும் புதிய தளம்....!                                                                                                                                                              கீல் இருக்கும் link-ல் சென்று உங்களுடைய பிட்காயின் add ஐ கொடுத்து play என்ற இடத்தில் click செய்யவும்..
உங்களுடைய account open ஆகிவிடும் open ஆனதும் உங்களுடைய சத்தோசி count start ஆகிவிடும் 1200 complite ஆனதும் click to pickup gold என்ற box ஐ click செய்து verfy செய்துவிட்டால் க்ரிடிட் ஆகிவிடும்
25000 சத்தோசி வந்ததும் withdrawal செய்து கொள்ளலாம்
இதில் invest செய்தும் வருவாய் பார்கலாம் முதலில் இனைந்து இலவசமாக அதிக சத்தோசிகளை அள்ளிக்கொள்ளுங்கல் பின்னர் அவர்கள் வசதிக்கேற்ப முதலீடு செய்து வருவாய் பார்த்துக்கொள்ளுங்கல் நன்றி.................!